Kontakt: (58) 620-13-27

Pobierz ofertę:

Zakres usług współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych

W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Czynności administracyjne, obsługa techniczna

 • Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej
 • Reprezentacja, w porozumieniu z Zarządem, w sprawach dotyczących Wspólnoty przed odpowiednimi instytucjami i władzami
 • Przygotowanie i obsługa zebrań, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty, w tym przygotowanie powiadomień, uchwał, protokołów i listy obecności oraz rocznych planów gospodarczych
 • Przygotowanie projektu regulaminu oraz przygotowanie statutu Wspólnoty (zawierające np. punkty dotyczące sposobu rozliczania mediów)
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali i urzędami
 • Negocjowanie wspólnie z Zarządem Wspólnoty warunków umów z dostawcami mediów
 • Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy wspólnotą a dostawcami i usługodawcami
 • Sporządzanie umów o dzieło i rachunków związanych z drobnymi pracami zleconymi przez Zarząd Wspólnoty
 • Sprawdzanie poprawności prawnej zawieranych umów
 • Przyjmowanie od firm ofert na ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych (lub w zakresie wskazanym przez Zarząd Wspólnoty) oraz pomoc przy wyborze najkorzystniejszej z nich (koszt ubezpieczenia ponosi Wspólnota)
 • Pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy dla Wspólnoty, m. in. lokowanie wolnych środków pieniężnych na korzystnych lokatach bankowych
 • Przyjmowanie ofert na roboty remontowo-budowlane oraz udzielanie pomocy w ich analizie Zarządowi Wspólnoty
 • Nadzór na etapie odbioru w zakresie zleconych robót remontowo-budowlanych
 • Sprawdzanie kosztorysów przedstawionych przez wykonawców
 • Bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty - zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • Zlecanie 5-letniego przeglądu budowlanego nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego – koszty uzgadniane z Zarządem Wspólnoty

Jeżeli koszty napraw powstałych wskutek awarii lub zdarzeń losowych, które były niemożliwe do przewidzenia, przewyższają środki przeznaczone na te cele w rocznym planie kosztów to Administrator wraz z Zarządem Wspólnoty przygotuje plan ich finansowania.

Czynności księgowe, obsługa mediów

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych Wspólnoty zgodnie z obowiązującym prawem
 • Udzielanie szczegółowych informacji na temat rozliczeń stanu kartoteki finansowej na życzenie właściciela
 • Przygotowanie bilansu i rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty
 • Zawiadamianie właścicieli o wysokości wymiarów opłat
 • W przypadku zmiany cen przez dostawców mediów – aktualizowanie opłat wraz z powiadamianiem Zarządu Wspólnoty i właścicieli z odpowiednim wyprzedzeniem
 • Przygotowanie rozliczenia wydatków na fundusz remontowy i część wspólną na życzenie Zarządu Wspólnoty
 • Informowanie Zarządu Wspólnoty o stanie finansowym Wspólnoty
 • Bieżące informowanie Zarządu Wspólnoty o zadłużeniach
 • Windykacja opłat należnych od właścicieli w trybie upominawczym
 • Wsparcie Zarządu Wspólnoty w wyszukiwaniu korzystnych rozwiązań kwestii dłużników na nieruchomości, by zminimalizować koszty za doradztwo prawne
 • Rozliczenia indywidualne właścicieli w określonych terminach: kwartalnych, półrocznych, rocznych
 • Prowadzenie ewidencji indywidualnych liczników w lokalach i sprawdzanie daty ich legalizacji

Na zlecenie Zarządu Wspólnoty Administrator może wykonać także inne czynności.

Współpraca oraz bliskość Administratora owocuje w sukcesy i z tego tytułu pragniemy Państwu przedstawić nową, atrakcyjną ofertę.

Stawka za 1m2 powierzchni użytkowej lokali do uzgodnienia.


Bezpłatnie:

 • Dostęp do e-kartoteki - stan finansowy lokali właścicieli (u konkurencji ok.300zl m-c)
 • Indywidualne rachunki bankowe
 • Ksero w celach służbowych dla Zarządu Wspólnoty

Pobierz ofertę:


Z poważaniem
Waldemar Głombiowski, Joanna Wrońska
licencja zawodowa nr 2521
AWALD s.c. Waldemar Głombiowski, Joanna Wrońska
ul. Dedala 8 III, 81-197 Gdynia
Tel.: 58 620-13-27
E-mail: awald1@op.pl
NIP 9581600604, Regon 220685186
Copyrights @ 2008-2014
Licznik wejść:
Projekt i realizacja strony: RG